Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Ymateb i faterion trafnidiaeth/Response to transport matters
gan Lois Jones - Tuesday, 2 September 2014, 2:40 PM
 

Cafodd yr ysgol ei hysbysu y bore yma bod Adran Drafnidiaeth y Sir wedi hysbysu'r cwmniau bysys eu bod i weithredu polisi 'Dim pas bws, Dim teithio' a hynny'n weithredol o Ddydd Mawrth, 2il o Fedi 2014.  Nid oedd yr ysgol wedi derbyn unrhyw rybudd nad unrhyw wybodaeth am hyn.

Dyma ddolen i'r llythyr mae'r ysgol yn ei anfon i bob disgybl yn eu hysbysu o'r camau nesaf, sef bydd caniatad i bob disgybl sy'n teithio ar fws ysgol ddefnyddio'r bws ar yr amod bod ganddynt y llythyr yma i ddangos i'r gyrrwr bws. 

http://ysgolmorganllwyd.wrexham.sch.uk/showpdf.php?id=27

Bydd rhaid gwneud cais, a chael pas bws newydd erbyn Dydd Llun, 8fed o Fedi 2014. 

Dyma ddolen i'r ffurflen gais ar gyfer bas pws.

http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/education/school_transport/itu_prem_sec_application_w.pdf

Neu, gellir ffonio'r Adran Drafnidiaeth ar 01978 292 056.

Gyda diolch am eich cydweithrediad arferol. 

The school was notified this morning that WCBC's Transport Department had notified the school bus companies that they were to operate a 'No bus pass, No travel' policy and for it to be operational from Tuesday, 2nd September 2014.  The school had not received any information about this.

This is a link to the letter the school has sent to each pupil today informing parent of the arrangements.  Each pupil who travel on a school bus will have permission to use the bus on the condition they have this letter to show the bus driver. 

http://ysgolmorganllwyd.wrexham.sch.uk/showpdf.php?id=27

You will need to apply for, and receiver the bus pass by Monday, 8th September 2014.

This is the link to the application form:

http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/education/school_transport/itu_prem_sec_application.pdf

Or, you can phone the Transport Department on 01978 292 056.

With thanks for your usual support.