Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Addysg Gorfforol/PE
gan Lois Jones - Tuesday, 26 November 2013, 3:22 PM
 

Taith Addysg Gorfforol TGAU i Sportcity, Manceinion

Dydd Gwener, 22ain Tachwedd 2013

Fe aeth ein grŵp Addysg Gorfforol TGAU blwyddyn 10 ar ymweliad â Sportcity fel rhan o’u gwaith TGAU theori.  Fe gawsom ni oll ddiwrnod gwych a gobeithio inni ddatblygu ein gwybodaeth o’r gwaith theori rydym wedi bod yn ei wneud yn y dosbarth ers mis Medi.

Fe gychwynnodd y diwrnod yn Arena Rhanbarthol Manceinion gyda thaith o amgylch eu cyfleusterau ffantastig.  Mae’r arena yn gartref i drac athletau dan do, stadiwm athletau awyr agored, ganolfan denis rhanbarthol a’r ganolfan sboncen genedlaethol.  Fe wnaethom amseru ein hymweliad yn berffaith gan fod y timau sboncen cenedlaethol yn ymarfer pan gyraeddasom; ac o ganlyniad fe gawsom eistedd, gwylio ac edmygu’r athletwyr ffantastig yma’n dangos eu talentau.  Nid pob diwrnod cewch gyfle i weld Rhif 1 Sboncen y Byd yn chwarae!

Dim ond taith fer yn y bws ac roeddem wedi cyrraedd ein lleoliad nesaf...y Ganolfan Feicio Cenedlaethol sy’n gartref i Felodrom Manceinion a’r ganolfan BMX Cenedlaethol.  Wrth i hanner y grŵp gael taith o amgylch y cyfleusterau ffantastig a dysgu rhai ffeithiau diddorol iawn am yr adeilad, strwythur, defnydd technoleg a defnydd y safle; roedd y  grŵp arall yn prysur fwynhau sesiwn BMX.  Er bod y rhan fwyaf o ddisgyblion yn nerfus i gychwyn, cyflym iawn oeddynt yn dysgu sut i reidio beic BMX ac yn fuan iawn, roeddynt ar y trac anhygoel mae’r Pencampwyr Byd yn hyfforddi arno yn ddyddiol.  Rwy’n sicr fod hwn yn brofiad na fydd y disgyblion yn ei anghofio ar frys!

I orffen ein taith gyffrous, euthum yn ein holau i Stadiwm Etihad, sef cartref Clwb Pêl Droed Dinas Manceinion.  Fe gawsom daith o amgylch y stadiwm oedd yn cynnwys yr ystafelloedd newid, ystafell gynhesu, ystafell tlysau, ystafell y wasg ac yn bwysicach oll, trwy’r twnnel i ochr y cae.  Roedd ein tywysydd yn rhannu llawer o storïau a jociau oedd yn gwneud y daith yn fwy ddiddorol fyth.  Cawsom gyflwyniad ar y defnydd o dechnoleg, hanes chwarae a hiliaeth ac roedd hyn yn cwblhau diwrnod yn llawn gwybodaeth ddiddorol rydym yn gobeithio fydd ein disgyblion yn gallu gwneud defnydd ohono yn eu papur theori TGAU.

Trip ffantastig unwaith eto i staff a disgyblion, ac rydym yn gobeithio parhau i redeg y cwrs yn y dyfodol.

GCSE PE Trip to Sportcity, Manchester

Friday 22nd of November, 2013

Our Year 10 GCSE PE group last week visited Sportcity in Manchester as part of their GCSE theory work. We all had a fantastic day and hopefully developed our knowledge of the theory work we’ve been covering in class since September.

We began the day at the Manchester Regional Arena with a tour around their fantastic facilities. The arena houses an indoor athletics track, an outdoor athletics stadium, regional tennis centre and the national squash centre. We timed our visit perfectly as the national squash teams were busy practising when we arrived; and as a result we were able to sit, watch and admire these fantastic athletes show off their talents. It’s not every day you get to watch the World No. 1 in Squash play!!!

A short drive then in the bus took us to our next venue…the National Cycling Centre which houses the Manchester Velodrome and the National BMX centre. Whilst one half of the group were taken on a guided tour around the fantastic facilities and learnt some extremely interesting facts about the building, structure, use of technology and usage of the facility; the other group were kept busy with a BMX session. Although most pupils were nervous to begin with, they all picked up very quickly how to ride the BMX bikes and were soon on the incredible track which sees World Champions train on it daily. This was I’m sure, and experience that the pupils won’t forget in a hurry!!

To finish off our whirlwind tour, we drove back over to the Etihad Stadium, otherwise known as the home of Manchester City Football Club. Again, we were taken on a guided tour which took us to the changing rooms, warm-up room, trophy room, press room and most importantly the tunnel and the edge of the pitch, and along the way our tour guide shared many stories and jokes which made it even more interesting. A presentation on use of technology, history of sport and racism completed a day full of interesting and informative information that we hope the pupils will be able to make use of in their GCSE PE theory paper.

Yet again, a fantastic trip for both staff and pupils, which we hope to continue to run in the future.

Mari Davies