Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Llythyr UCAS/ UCAS Letter
gan Lois Jones - Friday, 4 October 2013, 11:32 AM
 

Gwybodaeth i rieni disgyblion Blwyddyn 13/Information for parents of pupils in Year 13.

 

Annwyl Riant / Dear Parent

Hoffwn eich gwahodd i gyfarfod cyflwyno UCAS a chyllid myfyrwyr i rieni a gynhelir yn Ysgol Morgan Llwyd ar y 15fed o Hydref am 5.30y.p. Bwriad y noson fydd rhoi amlinelliad o’r broses UCAS a rhoi gwybod sut y gallwch chi, fel rhieni, gynorthwyo’ch plentyn i wneud y cais gorau posibl er mwyn sicrhau y caiff fynediad i brifysgol o’i ddewis. Hefyd ar y noson bydd sgwrs gan Wendy Williams, Swyddog Cyllid Myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor. Bydd hi’n esbonio trefn newydd cyllido myfyrwyr Cymru fydd yn dechrau fis Medi nesaf yn ogystal ag egluro pa gymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr. Sylweddolwn fod mynd i brifysgol yn gam mawr i’ch plentyn ond hefyd yn newid byd i chithau! Gobeithiwn y bydd y cyfarfod hwn yn eich galluogi i gael darlun clir o’r broses ac yn gyfle ichi ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

I would like to invite you to a meeting to introduce UCAS and student finance to parents held at Ysgol Morgan Llwyd on the 15th of October at 5.30pm. The purpose of the meeting is to outline the UCAS process and to explain how you as parents can help your child to make the best possible application and ensure access to a university of his / her choice. There will also be a presentation by Wendy Williams, a Student Finance Officer at the University of Bangor. She will explain the new student finance arrangements starting next September and outline the financial help available to students. We realise that going to University is a big step not only for your child but also for you as parents. We hope that this meeting will allow you to get a clearer picture of the process as well as a chance for you to ask any questions you might have.

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

Miss Einir Jones                                         Mr Carwyn Davies Pennaeth y Chweched                               Prifathro           Head of Sixth Form                                    Headteacher