Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Diogelwch Cronfeydd Dŵr/Reservoir Safety Message
gan Lois Jones - Thursday, 18 July 2013, 10:52 AM
 

Gweler nodyn gan Dŵr Cymru ynglŷn â Dioglewch mewn Cronfeydd Dŵr yn ystod y tywydd braf.

Please find attached a message from Welsh Water regarding Reservoir Safety during the hot weather.

Negeseuon gwasanaeth ysgol 

 

Gorffennaf 2013

Cefndir

Gyda’r tywydd braf yn debyg o barhau, mae’n bwysig cadw pawb yn saff dros wyliau’r haf.

Pan fydd y tywydd yn boeth, bydd rhai pobl yn meddwl ei bod yn syniad da nofio mewn cronfa ddŵr fel ffordd o leddfu’r gwres.

Rhybudd clir Dŵr Cymru Welsh Water yw bod hynny’n beryglus oherwydd mae nifer o beryglon cudd mewn cronfeydd dŵr sy’n gallu arwain at broblemau difrifol iawn. Eleni, mae dau berson eisoes wedi marw ar ôl nofio mewn cronfeydd dŵr.

Y peryglon

Nid yw cronfeydd dŵr yn llefydd diogel i nofio ynddynt am nifer o resymau, yn cynnwys:

• Dŵr oer iawn - dŵr ar dymheredd isel yn gallu achosi hypothermia

• Lleoliadau diarffordd - neb o gwmpas i helpu a signal ffôn symudol anwadal

• Cerrynt cryf - hyd yn oed nofwyr da yn wynebu problemau

• Peryglon o dan y dŵr - offer o dan wyneb y dŵr yn gweithredu heb rybudd

Crynodeb

Mae’n bwysig fod pawb yn nodi’r rhybuddion hyn ac yn eu trosglwyddo i ffrindiau a’r teulu.

Os ydych am fynd i nofio, gwnewch hynny mewn llefydd diogel fel pyllau nofio.

Am fanylion pellach am y peryglon o nofio mewn cronfeydd dŵr, a gwylio ffilm amdanynt, ewch i www.dwrcymru.com

School Assembly Briefing Document

July 2013

Background

With the warm weather set to continue, it is important that everyone stays safe over the summer holidays.

When the weather is hot, some people think that it is a good idea to go and cool off by swimming in a reservoir.

Dwr Cymru Welsh Water is warning that this is not safe because there are a number of hidden dangers at reservoirs which can lead to tragic circumstances. This year already, two people have died after swimming in reservoirs.

The Dangers

Reservoirs are not safe to swim in for a number of reasons. These include:

• Cold water – freezing temperatures in water that can cause hyperthermia

• Isolated locations – nobody around to help and limited mobile phone reception

• Strong currents – even strong swimmers will struggle

• Underwater hazards – equipment under the surface operates without warning

In summary

It is important that everyone takes note of the warnings and pass the message on to family and friends.

If you do want to go swimming, then only do it in places where it is safe to do so e.g. swimming pools.

If you want to find out more about the dangers at reservoirs and see a film about it, visit www.dwrcymru.com