Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Site news

 
 
Llun o Lois Jones
Wimbledon
gan Lois Jones - Thursday, 4 July 2013, 3:40 PM
 

Trip Gwobrwyo’r Adran Addysg Gorfforol i Wimbledon

Yn gynnar iawn ar fore’r 1af o Orffennaf, cychwynnodd 46 o ddisgyblion a 4 o staff ar eu taith hir i lawr i Wimbledon yn Llundain.  Wedi bron i chwe awr o deithio, fe gyrhaeddom ac roedd pawb yn gyffrous iawn, yn enwedig Miss Lloyd!  Wedi mynd trwy’r gwiriadau diogelwch, fe wnaethom y mwyaf o’n tocynnau Cwrt 3 a gwylio 2 o gemau’r merched lle wnaeth Na Li roi cryn argraff inni o’i phŵer a’i chywirdeb.  Yn dilyn cinio a mefus a hufen, dychwelom i wylio Fernando Verdasco yn curo ei heriwr yn gyfforddus gyda phawb yn eithaf pryderus mai ef fyddai’n chwarae Andy Murray yn y rownd nesaf pe byddai Murray yn ennill ei gêm.  Yn ddiolchgar, fe enillodd Murray yn dilyn cychwyn eithaf sigledig i gyrraedd y gêm gogynderfynol yn erbyn Verdasco.  Rwy’n credu mai dyma’r uchafbwynt i ni all, eistedd ar Henman Hill/Murray Mount yn yr haul, er yn eithaf anghyfforddus ond wedi ein swyno gyda’r gêm, yr awyrgylch a’r gorfoledd o wylio Murray yn ennill. 

Roedd pawb wedi blino’n lân erbyn 8 o’r gloch ac yn edrych ymlaen at fynd i’n gwelyau cyfforddus yn y gwesty.  Roedd pawb yn cysgu’n drwm erbyn 10.30yh, gan gynnwys staff!  Ar fore dydd Mawrth, yn dilyn brecwast ardderchog, aethom yn ôl i’r bws ac ar daith hyfryd 2 awr o amgylch Llundain, gan gynnwys Big Ben, Tŵr Llundain ac Abaty Westminster.  Yr unig beth oedd ar ôl oedd myns i wario’n pres poced ar Oxford Street cyn dychwelyd i’r bws yn barod am ein taith nôl i Ogledd Cymru.

Roedd y profiad cyfan yn ffantastig o’r cychwyn i’r diwedd ac roedd y disgyblion wedi profi eu hunain i fod yn bobl ifanc cwrtais ac aeddfed iawn.  Diolch yn fawr i bawb am ymddwyn mor dda a diolch yn fawr i Mr Sion Morris, Miss Ellen Lloyd a Mr Paul Griffiths am eu proffesiynoldeb a chefnogaeth di-os  dros y 2 ddiwrnod. 

Wimbledon 2014, i ffwrdd â ni!

Miss Mari Davies

PE Department’s Reward Trip to Wimbledon

On Monday the 1st of July, very early in the morning, 46 pupils and 4 staff began their long journey down to Wimbledon in London. After nearly 6 hours of travelling, we eventually arrived and all felt very very excited, particularly Miss Lloyd! As soon as we cleared security we made the most of our Court 3 tickets and watched 2 ladies singles games where Na Li impressed us all with her sheer power and accuracy. Following some lunch and strawberries and cream, we returned to watch Fernando Verdasco impressively beat his challenger, and all slightly concerned that he would be Andy Murray’s next challenger if Murray won his game. Thankfully, Murray came through a slightly shaky start to overcome his competitor in 3 sets to set up his quarter-final match against Verdasco. I think this may have been a highlight for us all, sitting on Henman Hill/Murray Mount in the sunshine, although slightly uncomfortably, but nevertheless enthralled with the match, atmosphere and sheer jubilation of watching Murray win.

By 8 o’clock, we were all exhausted and looking forward to our comfortable beds in the hotel. By 10.30pm everyone was sound asleep, including staff!! On Tuesday morning, following a fantastic breakfast, we returned to the coach and spent a lovely 2 hours being taken on a tour of London’s most famous landmarks, including Big Ben, The Tower of London and Westminster Abbey to name a few. All that was left to do then was spend our pocket money on London’s Oxford Street before boarding the coach ready for our return journey to Wrexham.

The entire experience was fantastic from the start to the end and the pupils once again proved themselves to be extremely polite, well-behaved and mature young adults. Thank you to you all for behaving so well and a big thank you to Mr Sion Morris, Miss Ellen Lloyd and Mr Paul Griffiths for their unwavering professionalism and support throughout the 2 days.

Here’s to Wimbeldon 2014!!!

Miss Mari Davies